Brukeravtale

1. Generelt

1.1 Denne brukeravtalen («Brukeravtalen») gjelder for bruk av fraktavtaletjenesten Profrakt.no («Tjenesten»). Ved å ta Tjenesten i bruk anses Brukeravtalen akseptert.

1.2 Tjenesten leveres av Logistikkgruppen AS. Som "Kunde" anses den juridiske enhet som benytter Tjenesten, enten (i) for sine interne forretningsformål ("Sluttkunde") eller (ii) for å levere fraktavtalestjenester til andre ("Partner").

2. Bruksrett

2.1 Partnere gis bruksrett til Tjenesten gjennom egen partneravtale med Profrakt.no.

2.2 Sluttkunder gis bruksrett til Tjenesten (i) gjennom egen avtale med en Partner (viderelisensiering av bruksrett fra Partner) eller (ii) gjennom egen avtale med Profrakt.no.

2.3 Kunden kan ikke overdra sin bruksrett, gi andre tilgang til Tjenesten eller benytte Tjenesten til andres fordel, med mindre dette er uttrykkelig avtalt med Profrakt.no.

Profrakt har en avtale med portalen Adminpanel.no As - og som gjør data fra profrakt.no tilgjengelig for sluttkunde.

3. Tjenesten

3.1 Profrakt.no er ikke ansvarlig for utførelsen av Tjenesten, tapte eller skadete pakker, eller annet. Kunden må forholde seg til transportørens retningslinjer, se https://www.bring.no/vilkar#pakker-og-gods og https://www.postnord.no/tjenester-bedrift/priser-og-vilkar. Profrakt.no har ingen ekstra forsikring eller andre garantier for Tjenesten utover det leverandøren tilbyr.

3.2. Dersom Profrakt.no velger å avvikle Tjenesten eller vesentlige funksjoner i Tjenesten, skal Kunden gis 12 måneders varsel.

4. Kundens ansvar for sikkerhet og bruk

4.1 All bruk av Tjenesten skjer på Kundens eget ansvar. Kunden er ansvarlig for innholdet og lovligheten av sendt gods, og for å oppfylle gjeldende frakt- og  leveringsvilkår.

4.2 Kundens fraktavtale er personlig og kan ikke overlates til andre. Opplysninger om brukernavn og passord skal oppbevares på betryggende måte. Kunden er ansvarlig for enhver bruk, og det er Kundens ansvar å sikre seg mot uautorisert tilgang til Tjenesten.

5. Support

5.1 Kunden har tilgang til teknisk support fra Profrakt.no, Bring og PostNord.

6. Oppbevaring av data

6.1 Profrakt.no vil oppbevare Kundens data på betryggende måte iht. gjeldende dataoppbevaringslovgivning. Profrakt.no vil kun dele Kundens data med tredjeparter hvis det er nødvendig for å levere Tjenesten som forutsatt, eller plikt til utlevering som følger av lov, dom eller annet pålegg. Profrakt.no deler data med Adminpanel.no As. Profrakt.no benytter rammeverket til Adminpanel.no AS og tilgjengeliggjør således data for fremstilling i plattformen.

6.2 Profrakt.no fører en kundebase med opplysninger om Kunden, herunder generelle opplysninger og statistikk knyttet til Kundens bruk av Tjenesten. Formålet med kundebasen er å videreutvikle og optimalisere Tjenesten i forhold til kundenes behov. Kundebasen vil ikke tilgjengeliggjøres for andre enn Profrakt.no, adminpanel.no AS og dennes underleverandører.

7. Personvern

7.1 Profrakt.no behandler personopplysninger knyttet til Kundens brukertilganger i tråd med gjeldende personvernlovgivning og Profrakt.no personvernerklæring, tilgjengelig på https://profrakt.no/personvernerklaring/. Profrakt.no er behandlingsansvarlig for slike personopplysninger.

7.2 Profrakt.no leveranse av Tjenesten kan også innebære behandling av personopplysninger på Kundens vegne, slik at Profrakt.no opptrer som databehandler for Kunden. Følgende tilleggsvilkår skal gjelde for Profrakt.no behandling av personopplysninger på Kundens vegne:

12. Profrakt.no ansvar

  • Profrakt.no skal kun behandle Kundens personopplysninger i den grad det er nødvendig for å sikre kontraktsmessig leveranse av Tjenesten, og i tråd med Kundens dokumenterte instrukser og gjeldende personvernlovgivning. Profrakt.no kan i denne forbindelse behandle personopplysninger knyttet til Kundens ansatte, leverandører, kunder og andre som inngår i de dataene Kunden deler tilknyttet Tjenesten.
  • Profrakt.no skal gjennomføre og på forespørsel dokumentere slike tekniske og organisatoriske tiltak som er nødvendig for å oppnå et forsvarlig sikkerhetsnivå i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Profrakt.no skal også bistå Kunden med å gjennomføre slike tiltak.
  • Dersom Profrakt.no får kjennskap til et brudd på personvernsikkerheten skal Profrakt.no uten ugrunnet opphold varsle Kunden om dette i tråd med gjeldende personvernlovgivning. Kunden er ansvarlig for å sende eventuell melding til Datatilsynet og/eller den registrerte. Profrakt.no skal bistå Kunden med å oppfylle de krav som stilles til Kundens håndtering av brudd på personvernsikkerheten.
  • Profrakt.no skal uten ugrunnet opphold varsle Kunden om eventuelle henvendelser fra de registrerte, og skal bistå Kunden med å besvare disse.
  • Profrakt.no har rett til å benytte de underleverandører som fremgår i Tjenesten. Profrakt.no vil varsle Kunden før nye underleverandører tas i bruk. I den grad bruken av underleverandører innebærer overføring av personopplysninger utenfor EØS, skal dette fremgå i Tjenesten og i eventuelle varsler om bruk av ny underleverandør. Profrakt.no skal inngå egne skriftlige databehandleravtaler med sine underleverandører, i tråd med gjeldende personvernlovgivning.
  • Profrakt.no skal påse at personer som er autorisert til å behandle Kundens personopplysninger, er forpliktet til å behandle opplysningene konfidensielt, jf. punkt 8.

8. Konfidensialitet

8.1 Informasjon som partene blir kjent med i forbindelse med Kundens bruk av Tjenesten skal behandles konfidensielt, og ikke gjøres tilgjengelig for utenforstående uten samtykke fra den annen part. Partene skal ta nødvendige forholdsregler for å sikre at uvedkommende ikke får tilgang til taushetsbelagt informasjon.

8.2 Taushetsplikten gjelder ikke informasjon som er alminnelig kjent eller er tilgjengelig andre steder uten at dette skyldes urettmessig opptreden av den annen part eller en tredjepart. Taushetsplikten gjelder ikke når opplysningsplikt følger av lov eller beslutning av domstol.

8.3 Brudd på taushetsplikten anses som vesentlig mislighold av Brukeravtalen. Taushetsplikten gjelder også etter at Kundens bruk av Tjenestene er opphørt.

9. Kommunikasjon og varsler

9.1 Generell informasjon om Tjenesten, herunder informasjon om nye funksjoner, prisendringer eller planlagt vedlikehold, vil gis i Tjenesten, på Profrakt.no nettside eller på e-post. Varsler som gjelder Kunden spesielt og informasjon av særlig betydning, f.eks. informasjon relatert til sikkerhet og personvern, vil bli sendt på e-post.

10. Immaterielle rettigheter

10.1 Kunden eier rettighetene til en kopi av egne data. Profrakt beholde rettigheten til å beholde data for eget bruk.

11. Bruksrestriksjoner

11.1 Dersom Kunden krenker Profrakt.no immaterielle rettigheter eller på annen måte illojalt utnytter sine tilganger på en måte som kan skade Profrakt.no eller vesentlig bryter med Bruksavtalen, kan Profrakt.no med umiddelbar virkning stenge tilgangen for den aktuelle brukeren og/eller Kunden.

11.2 Dersom betalingsmislighold ikke rettes etter mottatt purring og varsel om stenging, kan Profrakt.no stenge Kundens tilgang til Tjenesten. Tilgang til Tjenesten gjenåpnes første virkedag etter at Profrakt.no har mottatt korrekt/utestående betaling.

11.3 Dersom Kundens tilgang til Tjenesten i henhold til dette punkt 11 stenges i mer enn 3 måneder, så vil Kundens bruksrett til Tjenesten automatisk opphøre, jf. punkt 13.

12.1 Kunden må varsle om feil, mangler og tap straks og senest innen 14 dager etter at han ble klar over forholdene. Dersom det ikke reklameres innen fristen, mister Kunden sin rett til å gjøre eventuelle misligholdsbeføyelser gjeldende.

12.2 Profrakt.no vil tilstrebe å rette feil i Tjenesten så raskt som mulig. Dersom feilen medfører at Kundens evne til å bruke Tjenesten er vesentlig redusert, og Profrakt.no ikke innen rimelig tid utbedrer feilen, kan Kunden si opp bruksretten til Tjenesten og kreve forholdsmessig refusjon av betalt vederlag (prisavslag). Kunden har ikke rett til reise andre krav mot Profrakt.no som følge av feil ved Tjenesten.

12.3 Profrakt.no er under ingen omstendighet ansvarlig for Kundens indirekte tap eller konsekvenstap, herunder tap av data eller kunder, forretningsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste eller krav om betaling av skatter eller avgifter. Profrakt.no har ingen erstatningsansvar angående forsendelsene.

12.4 Ovenstående ansvarsbegrensninger gjelder ikke dersom skade er voldt ved forsett eller grov uaktsomhet fra Profrakt.no side.

13. Opphør

13.1 Tjenestevilkårene gjelder så lenge Kunden benytter Tjenesten.

13.2 Ved opphør av Kundens bruksrett vil Profrakt.no for en periode på 2 måneder stille Kundens data tilgjengelig for overføring til annet lagringssted. Kundens data vil deretter slettes.

14. Endringer

14.1 Profrakt.no kan endre Tjenestevilkårene når det anses nødvendig. Kunden vil få varsel om endringen, og kan ikke fortsette sin bruk av Tjenesten før endringen er akseptert.

15. Lovvalg og tvisteløsning

15.1 Tjenestevilkårene skal reguleres av norsk rett.

15.2 Enhver tvist som måtte oppstå i forbindelse med Tjenestevilkårene og som ikke løses ved forhandlinger, skal behandles ved de alminnelige domstoler.